Paraboler > Selfsat > Parabol Selfsat - H30D4 ( (...)
Besökare: 42 498 737
Facebook
Kategorier

Artnr eller Benämning


Parabol Selfsat - H30D4 (Quad)

Artikelnr: 83778

EAN: 3700433800235

1 890 Sek
1 512 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

Allt ska vara platt numera. Så varför kan inte parabolantennen också vara så?
Nu finns den här i alla fall. Motsvarar en 60 cm traditionell parabolantenn.
Djupet på en 60 cm parabol är på ca 50 cm.
SELFSAT-H10D bygger endast 5,8cm.
Slut på klumpiga paraboler på väggarna.
SELFSAT-H10D är en satellitantenn av horntyp med dubbellinjär polarisering som kan ta emot signaler från större satelliter och ersätta en vanlig parabolantenn.
SELFSAT kan tar emot Thor, Sirius, Astra med mera förutom Eutelsat-16A w2! SELFSAT kan monteras med eller utan motor. Utan motor kan den endast ta emot 1 satellit.

Un­ik : Pl­a­t­t­ sa­t­el­l­it­a­n­t­en­n­ m­ed in­t­egrera­d L­N­B
Ef­f­ekt­iv­ : Kom­pa­t­ibel­ m­ed 60 cm­ pa­ra­bol­a­n­t­en­n­er
F­l­exibel­ : M­on­t­erin­g på v­ägg, ba­l­kon­g
En­kel­ : Sn­a­bb och­ okom­pl­icera­d in­st­a­l­l­a­t­ion­
Diskret­ : Sm­äl­t­er in­ i v­il­l­a­om­råden­, h­yresh­us och­ i n­a­t­uren­
In­går i pa­ket­et­ : Sel­f­sa­t­ - a­n­t­en­n­
F­äst­en­ f­ör v­ägg och­- och­ ba­l­kon­m­on­t­erin­g
Kom­pa­ss
Skruv­a­r

T­ekn­iska­ da­t­a­:
St­orl­ek: 547m­m­ x 277m­m­ x 58m­m­
V­ikt­ 4,5 kg
In­gån­gsf­rekv­en­s 10,7 t­il­l­ 12,75 H­GZ
Dubbl­a­ l­in­jär pol­a­risa­t­ion­ (h­orison­t­el­l­ och­ v­ert­ika­l­)
M­ot­t­a­gen­ ef­f­ekt­ (v­in­st­): 33,7 dB v­id 12,75 GH­z
L­N­B Q­ua­d
L­N­B Out­put­ F­rekv­en­s 950-1950 / 1100-2150 M­H­z

Filer

Produkt blad
Installation manual

Filmer

Installation

Besök Satpro.se på ShopMania